human machine, Rio de Janeiro Brasilien 2010.

human machine, Rio de Janeiro Brasilien 2010.